Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Engelli Çocuklara Yönelik Hazırlanan Aile Eğitimi Programları

Engelli Çocuklara Yönelik Hazırlanan Aile Eğitimi Programları 3 başlık altından ele alınmıştır;
 Ev Merkezli Aile Eğitimi Programları
 Okul Merkezli Aile Eğitimi Programları
 Ev-Okul Merkezli Eğitim Programları

Ev Merkezli Aile Eğitimi Programları
Eve dayalı erken Özel eğitim uygulamalarında en önemli amaç, çocukların eğitiminde aile katılımını arttırmaktır.

Devamını oku...

Tıp ve Engellilik İle Mücadele

Tıp'da engellilikle mücadele iki biçimde gerçekleştirilir. ''Engelliliği önleme çalışmaları ve önlenememiş engellilikte rehabilitasyon çalışmaları'' şeklindedir. Türkiye'de tıbbın bu iki konudaki çalışmalarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. "_01.07.2005 tarih ve 5378 Sayılı Kanun'un Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un erken tanı ve koruyucu hizmetler başlığı, madde: 11 de;

Devamını oku...

Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocukların Aileleri

Aile, karşılıklı etkileşimlerin, çeşitli ve karmaşık davranış örüntülerinin olduğu bir bütündür. Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu tarafından yapılan tanımlamada ise aile; kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan, bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir birimdir.

Devamını oku...

Tarihsel Süreç İçerisinde Engelliliğe Bakış Açısı Ve Yaklaşımlar

Engellilik hem bireysel hem de toplumsal sonuçları olan bir olguyu tanımlamaktadır. Toplumların ekonomik ve sosyal koşulları, bir yandan engelliliğin kendisini ortaya çıkarma ve engelliliğin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmayı belirlerken, öte yandan engelliliği tanımlayan hâkim anlayışı da şekillendirmiştir. Dolayısıyla, engellilik olgusuna bakışı belirleyen kuramsal çerçeve, kapitalizm öncesine denk düşen tarihsel dönem ile kapitalist üretim biçiminin yarattığı toplumsal yapıda ve nihayet günümüzde farklılaşmıştır.

Devamını oku...

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Rehber Öğretmen veya Psikologun Görevleri

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Rehber Öğretmen veya Psikologun Görevleri
 Kurumda görevli rehber öğretmen veya psikologun görevleri şunlardır:
 BEP'te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak,
 BEP'te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 Özürlü bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak,

Devamını oku...

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinde temel yaklaşım sağlığı korumak ve geliştirmektir. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kişi sağlığı göz önünde bulundurularak verilmektedir. Bu hizmetler, tüm sağlık hizmetlerinin ilk ve en önemli basamağı olarak değerlendirilmektedir.

Kişiye yönelik sağlık hizmetleri; beslenme, bağışıklama, hastalık önleme ve kişisel gelişim üzerinde yoğunlaşmıştır. Kişiye yönelik sağlık hizmetlerini çeşitli dallarda eğitim almış sağlık profesyonelleri gerçekleştirmektedir.

Devamını oku...

Rehabilitasyonun Tanımı

Rehabilitasyon; doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ya da yaralanma nedeniyle bir kısım yeteneklerini kaybetmiş bireyi tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki yönlerden mümkün olan en iyi düzeye ulaştırarak kendine, ailesine, topluma daha yararlı olmasını sağlamayı amaçlayan, kalıcı sakatlıkların sonuçlarını en aza indirmek için düzenlenen tedavi edici bir çalışma surecidir. Rehabilitasyon çalışmalarının temel hedefi fiziksel, ekonomik ve sosyal yönden olası tam mbağımsızlığın sağlanmasıdır.

Devamını oku...

Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin amacı, çevrede sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri yok ederek veya bu etkenlerin kişileri etkilemelerini önleyerek çevreyi olumlu hale getirmektir. "Bu hizmetlere 'Çevre Sağlığı Hizmetleri' de denilmektedir.

Devamını oku...

Ailenin Zihinsel Engelli Çocuğa Yönelik Tutumları

Ebeveynlere zihinsel engelli çocuklarının durumuna ilişkin ilk bilgilerin kim tarafından nasıl, ne zaman verildiği, ne gibi durumlarda ailenin bilgilendirildiği ebeveynlerin uyum sürecini belirleyen en önemli sebeplerden biridir.

Anne babalara gerçekçi bilgiler verilerek iletişim kurulduğunda, ebeveynlerin bu hazır olmadıkları duruma uyum sağlamada çok olumlu bir başlangıç yaptıklarını ifade etmiştir.

Devamını oku...

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri; toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu amacıyla sağlık kurumları ve sağlık profesyonelleri tarafından sunulan hizmetlerdir. Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge sağlık hizmetlerini “İnsan sağlığına zarar veren çeşitli etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması, hastalıkların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenek ve becerileri azalmış olanların rehabilite edilmesi için yapılan hizmetler...” şeklinde tanımlamaktadır.

Devamını oku...

Zihinsel Engelli Çocuğun Aile Üzerindeki Etkileri

Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de aileler zihinsel engelli çocuklarının tedavisi, eğitimi ve bakımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip değildirler. Ailede zihinsel engelli çocuğun varlığı, bir bütün olarak ailenin yapısında, işleyişinde, aile üyelerinin rollerinde önemli değişiklikler yapabilmekte, aile üyelerinin yaşamlarını, duygu ve düşüncelerini olumsuz yönde etkileyebilen ek bir stres kaynağına dönüşebildiğini ifade etmiştir.

Devamını oku...

İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler

İçsel ve dışsal birçok faktör canlıları ve dolayısıyla insanı olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Sağlık kavramına çevresel yaklaşımı geliştiren Henrick L. Blum sağlık durumunu dört temel faktörün etkilediğini, bu faktörlerin insan bedeninde ve sistemlerinde farklı etki ve hasarlara neden olduğunu... belirterek, insan sağlığını etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamıştır.
 "Çevre,
 Davranış (Yaşam biçimi),
 Sağlık hizmetleri,
 Kalıtım (Genetik)."

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/